Allmänna villkor– Big Bertha Original SE
Fri Leverans - Vid uppgivande av rabattkod ORIGINAL5 Fri Leverans - Vid uppgivande av rabattkod ORIGINAL5

Allmänna villkor

Allmänna villkor

LÄS DESSA VILLKOR NOGA INNAN DU HANDLAR PÅ DENNA WEBBPLATS

Juridiskt meddelande

Innehållet på denna webbplats tillhandahålls avgiftsfritt och endast i informationssyfte. BIGBERTHAORIGINAL.SE strävar efter att se till att informationen som presenteras på webbplatsen är både sann och korrekt. BIGBERTHAORIGINAL.SE, dess ombud och anställda kan dock inte hållas ansvarig för eventuella fel och förbiseenden eller felaktighet som förekommer i detta innehåll.
I dessa villkor avser termen ”företaget” GHS RETAIL under namnet BIGBERTHAORIGINAL.SE, företagsregistrerings-nr 07902762 (inregistrerat i England och Wales), och med ”du” avses den fysiska eller juridiska person, organisation eller företag som lägger en beställning hos företaget.

Färgnoggrannheten i de färgkombinationsalternativ som visas på webbplatsen varierar beroende på en rad olika faktorer och ska som sådana endast betraktas som representativa. Som ett led i arbetet med ständig vidareutveckling förbehåller sig BIGBERTHAORIGINAL.SE rätten att ändra specifikationer och färger utan att meddela detta vare sig i för- eller efterhand. Således kan tillgängliga produkter variera något i färg eller utförande jämfört med vad som visas på webbplatsen BIGBERTHAORIGINAL.SE.

Säkerhet och tillförlitlighet

Vi är medlem i Trusted Shops och förbinder oss att följa Trusted Shops uppförandekod. För information om denna kod, se http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_en.pdf

Upphovsrätt

Allt innehåll och material på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till webbplatsens utformning, text, grafik, ljudklipp, videoklipp, logotyper, knappikoner samt urval och presentation av dessa aspekter utgör BIGBERTHAORIGINAL.SE:s eller dess innehållsleverantörers egendom och skyddas av brittiska och internationella lagar om upphovsrätt. All programvara som används på denna webbplats är antingen BIGBERTHAORIGINAL.SE:s eller dess programvaruleverantörers egendom och skyddas av brittiska och internationella avtal om upphovsrätt.

MED ENSAMRÄTT. Tillstånd beviljas att elektroniskt kopiera och skriva ut i pappersformat delar av denna webbplats i syfte att göra beställningar hos BIGBERTHAORIGINAL.SE och att endast använda denna webbplats som en handelsresurs. All annan användning av material på denna webbplats, inklusive mångfaldigande för andra syften än de ovan angivna, ändringar, distribution, överföring, återpublicering i radio/tv, nedladdning eller uppladdning är strängt förbjudet utan föregående skriftligt medgivande från BIGBERTHAORIGINAL.SE.

Produktreturer

Vi hoppas att du kommer att bli mycket nöjd med den eller de produkter som du köper på vår webbplats, men om du vill returnera en vara till oss strävar vi efter att detta ska vara en så snabb och smidig process som möjligt.
Beställningar som du gör är inte bindande för företaget och anses inte ha godtagits, förrän företaget har utfärdat en skriftlig bekräftelse.

Försäljningslitteratur, offerter, prislistor eller litteratur som publiceras av företaget tillhandahålls med reservation för eventuella felaktigheter som typografiska fel, skrivfel eller förbiseenden och utan ansvar för företaget.

Med undantag för vad som i övrigt anges i företagets litteratur är priser exklusive leverans och bönor och du är skyldig att betala företagets angivna leveransavgifter.
Företaget förbehåller sig rätten att ändra leveransrutiner och -avgifter utan föregående meddelande.

Såvida inget annat överenskommits skriftligt mellan parterna ska betalningen förfalla och erläggas när beställningen godtas av företaget.

Leverans

Leverans sker när företaget eller dess fraktförare anländer till den adress som uppgavs till företaget vid tidpunkten för beställningen. Företaget kommer att vidta alla ansträngningar för att leverera varorna inom den tidsrymd som anges av företaget, men dessa datum utgör inte del av avtalet.
Företaget kan inte ta ansvar för varor som lämnas i enlighet med dina anvisningar, men utan att du är närvarande vid tidpunkten för leveransen.

Om du inte kan ta emot varor när de levereras förbehåller sig företaget rätten att försöka leverera varorna vid ett senare datum och att fakturera dig för en ytterligare leveransavgift.
Risken för skada på eller förlust av varorna övergår till dig vid leverans.

Leveransplatser

Vi använder oss av en lnternationell kurirtjänst för våra leveranser. Detta tar normalt 4-5 dagar från utskickningsdatum.
Vi kan skicka till alla delar av EU. För att undvika missförstånd kan vi inte leverera till Norge eller Schweiz.

Göra beställningar

Beställningsförfarandet är en process i 3 steg.

Steg 1. Du tillhandahåller personuppgifter som namn, e-postadress, leverans- och faktureringsadress.

Steg 2. Du fyller i en rabattkod, om du har en sådan, i ett fält på webbplatsen och kryssar för en ruta om du vill ingå i vår sändlista.

Steg 3. Du dirigeras om till webbplatsen Sagepay för att genomföra betalningstransaktionen. Sagepay kommer att debitera ditt kort i det här läget. Sagepay är en säker server som skyddar dina uppgifter.

Steg 4. När betalning har mottagits dirigerar Sagepay dig tillbaka till vår webbplats. En tacksida öppnas för att bekräfta att betalningen har erlagts. Du får också en bekräftelse via e-post.

 

Support och tips om hur du gör beställningar

Om du stöter på problem när du gör en beställning är det bara att följa anvisningarna på skärmen. Om du fortfarande har problem är det bara att kontakta vårt kontor så går en av våra medarbetare igenom processen tillsammans med dig på telefon.

 

Supportspråk för kundtjänst och kassa.

För närvarande tillhandahåller vi endast telefonsupport på engelska, franska eller tyska. Via e-post tillhandahåller vi support på svenska.

Priser

Alla priser är inklusive VAT (moms), men exklusive leveranskostnader, såvida inget annat anges på annan plats på webbplatsen.

Ansvarsfriskrivning

BIGBERTHAORIGINAL.SE har vidtagit all rimlig omsorg vid sammanställningen av innehållet på denna webbplats, men gör inga utfästelser och lämnar inga garantier av något slag med avseende på webbplatsens funktion eller den information, det material eller de produkter som presenteras på den. I den utsträckning som tillåts enligt gällande lag lämnar BIGBERTHAORIGINAL.SE ingen garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd, i fråga om korrektheten, fullständigheten eller gångbarheten i den information som står att finna i material på denna webbplats. BIGBERTHAORIGINAL.SE förbehåller sig rätten att ändra priser och information om tillgång utan att meddela detta vare sig i för- eller efterhand.

BIGBERTHAORIGINAL.SE ska inte hållas ansvarigt av någon för förlust eller skada som kan uppstå som ett resultat av användning av information som står att finna i material på denna webbplats.
BIGBERTHAORIGINAL.SE gör inga utfästelser och ger inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda (inklusive, utan begränsning, garantier om kvalitet eller ändamålsenlighet), för några som helst produkter som tillhandahålls i enlighet med dessa villkor. Under alla omständigheter ska BIGBERTHAORIGINAL.SE:s enda ansvar och användarens enda gottgörelse för den eller de defekta produkter som tillhandahållits i enlighet med dessa villkor vara utbyte av den eller de defekta produkterna.

BIGBERTHAORIGINAL.SE kan inte hållas ansvarigt för ekonomiska eller finansiella förluster eller några som helst särskilda, indirekta eller efterföljande förluster eller skador oavsett hur de uppstår.

BIGBERTHAORIGINAL.SE förbehåller sig rätten att avvisa bulkbeställningar eller högvärdesköp. Vi förbehåller oss också rätten att annullera beställningar om detta bedöms vara lämpligt med hänsyn till anställdas, leverantörers eller köparens säkerhet.

Inga undantag för BIGBERTHAORIGINAL.SE:s ansvar enligt dessa villkor ska omfatta skada som uppstår genom dödsfall eller personskador som orsakas av försumlighet från BIGBERTHAORIGINAL.SE:s eller någon av dess chefers, styrelseledamöters, anställdas eller ombuds sida eller genom falska uppgifter som lämnas i bedrägligt syfte.

Skadeslöshet

Du godtar att ersätta och hålla BIGBERTHAORIGINAL.SE och dess dotterbolag, närstående bolag, befattningshavare, anställda, ombud, co-brandingpartners eller andra partners skadeslösa mot eventuella anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, som reses av tredje part på grund av eller som uppstår genom material som du skickar, publicerar eller skickar via webbplatsen, din användning av webbplatsen, din koppling till webbplatsen, ditt brott mot de allmänna villkoren eller din kränkning av annan fysisk eller juridisk persons rättigheter.

HTML-länkar

Vissa hypertextlänkar (HTML-länkar) på denna webbplats leder till webbplatser som BIGBERTHAORIGINAL.SE inte har kontroll över. BIGBERTHAORIGINAL.SE gör därför inga utfästelser och ger inga garantier vad beträffar innehållet på sådana webbplatser och påtar sig inget ansvar eller ersättningsskyldighet vad beträffar material på webbplatser som inte står under BIGBERTHAORIGINAL.SE:s kontroll.
BIGBERTHAORIGINAL.SE tillhandahåller dessa hypertextlänkar endast för användarnas bekvämlighets skull och infogandet av sådana hypertextlänkar utgör inte någon underförstådd rekommendation från BIGBERTHAORIGINAL.SE:s sida i fråga om den länkade webbplatsen och ska inte heller tolkas som att det föreligger någon relation eller förbindelse mellan Precision BIGBERTHAORIGINAL.SE och den fysiska eller juridiska person som hyperlänken leder till.

Gällande lagstiftning och jurisdiktion

Denna webbplats kontrolleras och drivs av BIGBERTHAORIGINAL.SE från dess kontor i England. Vi gör inga utfästelser om att material på denna webbplats är lämpligt eller tillgängligt för användning på andra platser och det är förbjudet att skaffa sig tillgång till dem från territorier där materialet är olagligt. Kunder som går in på denna webbplats från platser utanför Storbritannien och Nordirland gör så på egen risk och på eget bevåg. De ansvarar vidare för efterlevnaden av lokal lagstiftning i den utsträckning den är tillämplig.

Alla villkor på denna webbplats ska underkastas och tolkas i enlighet med engelsk lag. Genom att använda denna webbplats godtar du härmed engelska och walesiska domstolars exklusiva jurisdiktion för biläggande av eventuella tvister som uppstår genom eller i samband med dessa villkor eller din användning av denna webbplats.

Ingenting i dessa villkor ska på något sätt anses begränsa eller påverka dina lagstadgade rättigheter enligt engelsk lag.

Bean Bags UK / Sitzsäcke / Poufs / Säkkituolit / Zitzakken / Puffs / Sacco / Sækkestole / Bean Bags Ireland / Sedací vaky / Saccosekken / Sitzsäcke Schwiiz| Poufs Suisse / Babzsákok / Pufy Sako / Sedacie vaky / ビーズクッション