Avbeställningsformulär:– Big Bertha Original SE
Fri Leverans - Vid uppgivande av rabattkod ORIGINAL5 Fri Leverans - Vid uppgivande av rabattkod ORIGINAL5

Avbeställningsformulär:

Avbeställningsformulär

Jag meddelar härmed att jag säger upp försäljningsavtalet av nedanstående varor.

Förteckning över de artiklar som avbeställs: _________________

 

_______________________________________

 

_______________________________________

 

_______________________________________

 

_______________________________________

 

_______________________________________

 

 

Beställd den _______*/mottagen den ________*.

 

 

Konsumentens namn: ______________________

 

 

Konsumentens adress: ______________________

 

______________________________________

 

______________________________________

 

 

Datum: _________________________________

Underskrift av konsument(er) (behövs endast om detta formulär skickas per post).

 

_________________________________________________________

* Stryk ej tillämpligt alternativ.

--------------------------

Avbeställningsrätt:

Du har rätt att säga upp detta avtal inom 30 dagar utan att behöva ange skäl.

2 Ångerperiod

Ångerperioden börjar det datum då den sista artikeln i beställningen levereras och mottagningsbekräftelsen undertecknas och löper ut den femtonde (15:e) dagen efter datumet för leverans och undertecknande av mottagningsbekräftelsen.

3 Adress

För att kunna utnyttja din avbeställningsrätt måste du informera oss via någon av följande metoder:

Telefon: 085 664 2550

E-post: order@bigberthaoriginal.se

Ditt beslut att säga upp försäljningsavtalet ska meddelas med en tydligt formulerad underrättelse.

4 Möjlighet att skicka avbeställningen via formulär på webbplats

Du kan använda den bifogade avbeställningsmallen, men det är inte obligatoriskt.

5 Tidsfrist för avbeställning

För att du ska anses ha avbeställt inom tidsfristen för avbeställning räcker det att du skickar

meddelandet om att du utnyttjar din avbeställningsrätt innan avbeställningsperioden löper ut.

6 Avbeställningens innebörd

Om du säger upp försäljningsavtalet betalar vi tillbaka de betalningar som vi mottagit av dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för tilläggskostnader som uppstår på grund av att du valt en

annan leveransmetod än den billigaste typen av standardleverans som vi erbjuder).

Detkan hända att vi gör avdrag från ersättningen på grund av värdeförlust för tillhandahållna varor om:

Förlusten beror på onödig hantering från din sida.

Vi utför återbetalningen utan orimligt dröjsmål och senast:

  1. a) 14 dagar efter att vi fått tillbaka de varor som vi tillhandahållit.
  2. b) 14 dagar efter det datum då du tillhandahåller bevis på att du har returnerat varorna (om detta datum infaller tidigare än a).
  3. c) 14 dagar efter det datum då vi fick information om ditt beslut att säga upp försäljningsavtalet

om inga varor tillhandahölls i samband med den ursprungliga transaktionen.

Vi utför återbetalningen med hjälp av samma betalningssätt som du använde för den ursprungliga

transaktionen, såvida inte du uttryckligen har godtagit något annat sätt. Under alla omständigheter kommer du inte att åsamkas några avgifter som ett resultat av återbetalningen.

7 Innehållande av återbetalning

Det kan hända att vi håller inne återbetalningen tills dess att vi fått tillbaka varorna eller tills dess att du har tillhandahållit bevis på att du returnerat dem, beroende på vilket som inträffar först.

8 Varureturer

Varorna ska skickas tillbaka till eller överlämnas till oss på adressen [Big Bertha Original - GHS Logistyka, 6, Kopytów 44F, 05-870 Kopytów, Polen] eller ... utan otillbörligt dröjsmål och under alla omständigheter högst 30 dagar från det datum då du meddelade oss om uppsägningen av försäljningsavtalet. Tidsfristen anses vara uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan denna 30-dagarsperiod löpt ut.

9 Returkostnader

Returkostnad Du måste stå för den direkta kostnaden för retur av varorna, om det inte är fel eller skada på produkten eller om den inte motsvarar förväntningarna. Önskar du returnera en produkt med fel, skada, eller som inte motsvarar förväntningarna, måste returetikett från företaget [BIG BERTHA ORIGINAL] användas. Vi kommer inte att betala returkostnader om du väljer ett eget alternativ, såvida inte annat har avtalats skriftligt före leverans.

10 Kundens ansvar för varornas värdeminskning

Du är endast ansvarig för eventuell värdeminskning av varor om den uppstår som ett resultat av

hantering som avviker från vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

11 Ersättning i händelse av en tjänst som omfattas av ett avtal

Om du begärde att få börja utnyttja tjänsterna under avbeställningsperioden ska du erlägga ett belopp som står i proportion till hela försäljningsavtalets omfattning med hänsyn till vad som hade utnyttjats, tills dess att du meddelade oss om uppsägningen av avtalet.

* Big Bertha Original är ett varumärke som tillhör GHS Retail LTD.